سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه طارمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
آیدین زهفروش – دانشجوی دکتری مکانیک
سیامک حسین پور – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

انتقال حرارت درجریان آرام درکانال انحنا دار شامل منابع حرارتی شارثابت و تقویت شده توسط بلوکهای متخلخل مورد بررسی قرارگرفته است دراین بررسی انحنای کانال سبب ایجاد نیروی گریز از مرکز گشته و با کمک ماده متخلخل اختلاط جریان درون کانال افزایش یافته است که این پدیده سبب افزایش انتقال حرارت درون کانال می گردد مقادیر عدد نوسلت دربازه وسیعی از اعداد دارسی رینولدز و نسبت ضرائب هدایتی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از کانال بدون ماده متخلخل مورد مقایسه قرارگرفته است همچنین نسبت عدد نوسلت به افت فشار بهعنوان فاکتورنهایی انتخاب بهترین حالت تعریف گشته است. نتایج نشان میدهد که با کاهش عدد دارسی افزایش قابل توجهی درعدد نوسلت و انتقال حرارت ایجاد خواهد شد همچنین افزایش عدد رینولدز نسبت عدد نوسلت کانال متخلخل به کانال خالی را افزایش میدهد درنهایت با توجه به نتایج بدست آمده به حالت بهینه برای افزایش انتقال حرارت در کانال بررسی شده بدست آمده است.