سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد زربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران

چکیده:

این مطالعه افت فشار و انتقال حرارت جریان جوشش اجباری مبرد R-134aدرون لوله های افقی صاف و میکروفین دار پخرا مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، لوله های صاف و میکرو فین دار با قطر خارجی ۹/۵۲میلی متر به چهار میزان متفاوت، با ارتفاع داخلی ۶/۶و۵/۵ و۳/۸و۲/۸ میلی متر پخ شده اند. محدوده سرعت جرمی در این مطالعه۱۰۷-۷۴kg/m2s محدوده کیفیت بخار۰/۲۵-۰/۹۵ می باشد. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازهگیری مورد نیاز می باشد. نتایج بیانگر این است که پخ کردن لوله موجب افزایش انتقال حرارت و افت فشار می شود. همچنین ضریب انتقال حرارت و گرادیان فشار در لوله های پخ با افزایش میزان پخ شدگی افزایش می یابد. سپس ارزیابی عملکرد لوله های صاف و میکروفین دار پخ از بعد انتقال حرارت و افت فشار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است که لوله های صاف پخ به طور کلی از عملکرد بهتری نسبت به لوله های میکروفین دار پخ برخوردار می باشد. در بین لوله های پخ شده در این مطالعه لوله با ارتفاع داخلی ۵/۵میلی متر در لوله های صاف و لوله باارتفاع داخلی ۶/۶میلی متر در لوله های میکروفین دار از عملکرد بهتری نسبت به دیگر لوله های پخ برخوردار می باشد