سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران
محمد فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مهدی شکیبا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد امین پشم فروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

این مطالعه افت فشار و انتقال حرارت جریان جوشش اجباری مبرد a134-R درون لوله های افقی صاف و میکروفین دار پخ را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، لوله های صاف و میکرو فین دار با قطر خارجی ۵۲/۹ میلی متر به چهار میزان متفاوت، با ارتفاع داخلی ۶/۶ ، ۵/۵ ،۸/۳ و ۸/۲ میلی متر پخ شده اند. محدوده سرعت جرمی در این مطالعه kg/m2s 107-74 و محدوده کیفیت بخار ۹۵/۰-۲۵/۰ می باشد. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری موردنیاز می باشد. نتایج بیانگر این است که پخ کردن لوله موجب افزایش انتقال حرارت و افت فشار می شود. همچنین ضریب انتقال حرارت و گرادیان فشار در لوله های پخ با افزایش میزان پخ شدگی افزایش می یابد. سپس ارزیابی عملکرد لوله های صاف و میکروفین دار پخ از بعد انتقال حرارت و افت فشار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است که لوله های صاف پخ به طور کلی از عملکرد بهتری نسبت به لوله های میکروفین دار پخ برخوردار می باشد. در بین لوله های پخ شده در این مطالعه لوله با ارتفاع داخلی ۵/۵ میلی متر در لوله های صاف و لوله با ارتفاع داخلی ۶/۶ میلی متر در لوله های میکروفین دار از عملکرد بهتری نسبت به دیگر لوله های پخ برخوردار می باشد.