سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا خوش کنش – کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرحسین خسروجردی –
سیدامیرعلی انوار –
علیرضا مختاری –

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه کارایی نانوفیلتر ها درتقلیل باکتری اشیریشیاکلی موجود درآب سیستم CIP کارخانجات صنایع غذایی بود روش پژوهش آزمایشی و از نوع پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شام لکارخانجات صنایع غذایی شهر تهران بود روش نمونه گیری انتخاب تصادفی یک کارخانه و برداشت تعداد ۲۰ نمونه آب از سیستم CIP به صورت تصادفی ساده بود ابزار اندازه گیری شامل نانوفیلت رهای پروپیلن و کربن اکتیو بودند سپس آزمایش MPN سه لوله ای روی نمونه های عبوری از نانوفیلت رها انجام گردید داده ها با استفاده از روشهای همبستگی رگرسیون و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت انواع نانوفیلترها درتقلیل میزان باکتری های اشیرشیاکلی موجود در آب CIP کارایی قابل پیش بینی و متفاوتی دارند.