سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش تعمیم یافته تقسیم توان مبتنی بر تکنیک های افتی فرکانس /ولتاژ و امپدانس مجازی ، جهت تقسیم توان بین منابع ولتاژ مبتن ی براینورتر موازی ، در یک سیستمACمستقل در شرایط بارگذاری نامتعادل و غیرخطی ارائه مپیگردد. روش امپدانس مجازی به منظور بهبود عملکردتقسیم توان مولفه اصلی براساس مشخصه های افتی فرکانس /ولتاژ منابع بکار گرفته شده است. همچنین از این روش برای تقسیم مولفه های هارمونیکی توان بین منابع استفاده شده است. برای کاهش اثر نامطلوب بارگذاری نامتعادل و غیرخطی بر روی کیفت ولتاژ سیستم، در روش امپدانس مجازی موردنظر تمهیداتی درنظر گرفته شده است. همچنین به منظوربهبود رفتار دینامیکی و گذرای تقسیم توان در سیستم ، یک ساختار دینامیکی به مشخصه های افتی فرکانس / ولتاژ منابع اضافه میگردد. با استفاده از نتایج شبیه سازی، عملکرد تقسیم توان در یک سیستمACمستقل بر اساس روش موردنظربررسی و کارایی آن نشان داده میشود.