سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه حاجیان – کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست

چکیده:

آلودگی هوا به وجود هرماده ای درهوا کهمیتواند برای انسان یا محیط او مضرباشد اطلاق می گردد الاینده ها ممکن است طبیعی و یاساخته دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطراتمایع یا گاز باشند که بالغ بر ۱۸۰ آلاینده می باشند منابع الوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند براساس دستورالعمل EPA مدلهای پخش آلاینده های هوا به چهاردسته اصلی تقسیم بندی می شوند مدلهای ارجح پیشنهادی(Preferred and Recommended models مدلهای جایگزین Alternative models مدلهای غربالگرScreening models مدلهای فتوشیمیایی models) Photochemical که هریک از مدلها تعریف شده و ویژگیهای مدلهای هرگروه دراین مقاله شرح داده شده است درنهایت مدلهایی درایرانبه کاررفته و استفاده شده است معرفی شده است.