سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا هاشمی – کارشناسارشد ژئوتکنیک، کارشناسشرکتخدمات بهسازی خاکسامان پی
حمیدرضا الهی – دکتری ژئوتکنیک
محسن صابرماهانی – دکترای ژئوتکنیک، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

جهت انتقال بار در خاکهای لایهای ضعیف معمولاً از فونداسیونهای عمیق مانند شمع و ریزشمع به همراه یکعرشه واقع در سر شمع یا ریزشمع استفاده میگردد. ظرفیت باربری این سیستم که به سیستم شمع – عرشه معروف است به اندرکنششمع – شمع، شمع – خاک، شمع – عرشه و خاک – عرشه باز میگردد. در این مقاله با در نظر گرفتن این چهار اندرکنش، درصد سهم ظرفیت بار عرشه، شمع و یا ریزشمع نسبت به کل بار وارده به سیستم عرشه – شمع و عرشه – ریزشمع با درنظر گرفتن پارامترهای معمول مهندسی برای اندرکنشها مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایتنتایج به صورتآنالیز حساسیتهر یکاز پارامترها نسبتبه هم ارائه میگردد.