سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا روحانی – مدیرعامل شرکت کار راهه توسعه (مهندسین مشاور)

چکیده:

هر سیستم حکومتی که اصطلاحاً کشور نامیده میشود،ناگزیر از آن است که به منظور اداره قلمرو حکومتی خویش به مقوله تقسیمات کشوری به عنوان فرایندی سیاسی – اداری توجه خاص معمول داشته و در چهار چوب آن امکان تقسیم کار و توزیع خدمات و تأمین نیازهای استمرار قدرت و حفظ سرزمین را برنامه ریزی نماید. با تأملی در تاریخ پیدایش و سیر تکاملی مفهوم تقسیمات کشوری حضور شاخص مرز بندی تفاوتها را در فضای جغرافیائی می بینیم که بصورت ساده ای ابتدا در بستر مرزهای طبیعی مطرح شده و به مرور با غلبه عوامل متنوع انسانی و تکنیکی بنا به مقتضیات زمان و مکان پیچیدگی یافته تا به وضعیت موجود رسیده است. در این مقاله به بررسی چگونگی این مرزبندیها و تأثیر آن بر نواحی مرزی پرداخته شده و برای پاسخ به این سوال،این فرضیهمطرح شده است که ارتقاءسطح واحدهای تقسیمات کشوری به بهبود وضع و اداره بهتر نواحی مرزی منجر شده است.لذا ضمن توضیح آنچه که هست،وضعیت مسأله و ابعاد آن تشریح و تبیین شده است.پژوهش انجام شده،به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات لازم برای مقاله با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اینترنتی و میدانی گردآوری شده است.در نتیجه این پژوهش مشخص شده است که تأثیر تقسیمات کشوری در نواحی مرزی در بیشتر موارد مثبت بوده و ارتقاء سطح واحدهای تقسیماتی موجب بهبود وضع و اداره بهتر نواحی مرزی شده است.