مقاله تقسیم مسوولیت مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان – پاییز – زمستان ۱۳۸۹ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تقسیم مسوولیت مدنی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقسیم مسوولیت
مقاله اجتماع دو سبب
مقاله اجتماع دو مباشر
مقاله دو مباشر به نحو مجمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو بختیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقسیم مسولیت مدنی وقتی مطرح می گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسولیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسولیتی تعیین می گردد؛ بنابراین، در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسوولیت در آن مطرح است، باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگر، دو سبب با تاثیر جداگانه، دو مباشر اشتراکی، دو مباشر با تاثیر جداگانه و دو سبب و یا دو مباشر به نحو مجمل. وقتی دو یا چند شخص مشترکا به عنوان سبب زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نموده باشند، اصطلاحا چند سبب در عرض یکدیگر محسوب می گردند و به نسبت مساوی مسوول جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زیانبار جداگانه به زیاندیده واحدی گردند، در این صورت اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده می شوند و در این مورد اصولا هر شخص مسوول خساراتی است که خود وارد نموده، ولی هر گاه میزان خسارت وارده توسط هر یک نامشخص باشد هر دو به طور مساوی عهده دار مسوولیت خواهند بود. در صورتی که دو شخص به طور مستقیم (بدون واسطه) در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند، گاهی ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند که در این صورت به طور تساوی عهده دار مسوولیت خواهند بود. گاهی به عنوان دو مباشر با تاثیر جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در این صورت هر یک مسوول خساراتی است که خود وارد کرده است. مگر در مواردی که تاثیر هر یک از جهت میزان خسارت نامشخص باشد که در این صورت به طور تساوی مسوولیت خواهند داشت. هر گاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی است که مردد بین چند عامل است؛ یعنی قراینی وجود دارد که اجمالا فعل یکی از دو یا چند شخص منجر به حادثه شده است ولی فاعل فعل زیانبار به نحو دقیق مشخص نمی باشد در این صورت در خصوص توزیع مسوولیت نظرات مختلفی مطرح شده که نظر برگزیده تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد.