سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – تهران- دانشگاه علم وصنعت ایران- دانشکده برق
مجید خانلرزاده کلائی –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک روش شبه خطی به آنالیز غیرخطی نویز در حلقه قفل فاز پرداخت ه شده است . به ویژه اثر منابع نویز در نظرگرفته شده، شامل منبع نویزAWGN ورودی، منبع نویز خروجی مدار آشکارساز فاز، فیلتر پائی ن گذر، مدارVCO و مدار تقسیم کننده م یباشد . در این روش، اثرات غیرخطی مدار، در گین مدارPLLلحاظ شده، سپس مدل غیرخطیPLL به یک مدل خطی تبدیل م یگردد و واریانس و همچنین چگالی طیفی توان نویز فاز خروجی به دست می آید. در انتها نشان م ی دهیم که نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از اندازه گیری یک مدار عملیPLL به خوبی منطبق می گردد