سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرهاد خرّمی – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله آن است که نشان داده شود چگونه ریسک هایی که بنگاه های اقتصادی بزرگ با آنها مواجه هستند میتوانند برای اینگونه بنگاه ها هزینه بار باشند، اما در عین حال، چگونه این بنگاه ها در بیمه کردن اینگونه ریسک ها خود را با مشکلات عدیده ای نیزمواجه می بینند. برای حلّ این تعار ض اقتصاد ی ، از مدتها پیش بحث های متن وعی توسط اقتصاددانان بیمه ارائه گردیده است. ناهمگنی این بحث ها این راهکار را پیشنهاد کرده است که فرضیه های ارائه شده فقط میتوانند از طریق مشاهده واقعی تقاضا ی بنگاه های اقتصادی بزرگ برای بیمه مورد آزمون قرار گیرند . انگیزه تقاضا برای بیمه توسط بنگاه های اقتصادی بزرگ میتواند مثلا از آنجا ناشی شود که چون جداول مالیاتی که این بنگاه ها با آنها مواجه هستند اغلب تصاعدی هستند، لذا پوشش بیمه ای موجب کاهش مالیات های پردا ختی آنها خواهد شد. صاحبان بنگاه های اقتصادی بزرگ ممکن است که بخواهند بنگاه های خویش را بیمه نمایند تا به اعتبار دهندگان خود قویا علامت دهی نمایند که با قبول ریسک های بالا در فعالّیتهای خود موجب از بین رفتن اموال آنها نخواهند شد از آنجا ک.ه پوشش بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ احتمال فشار مالی را برآنها کاهش میدهد، ابتیاع بیمه توسط این بنگاه ها احتمالا موجبات دستیابی آسانتر آنهارا به بازار اعتبارات فراهم می آورد. افرون بر این، پوشش بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ میتواند راهبردی محسوب شود که دسترسی اینگونه بنگاه ها را برای تأمین وجوه ارزان سرمایه گذاری آینده مثلا برای تأمین مالی هزینه های ساخت و ساز و یا کاهش شدت شوکهای ناشی از کمبود نقدینگی را فراهم میسازد پوشش بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ همچنین می تواند در حلّ تعارض های احتمالی بین صاحبان اینگونه بنگاه ها به عنوان اصیل و مدیران ریسک گریز آنها به عنوان عامل به صاحبان بنگاه ها کمک نماید. پوشش بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند مشکلات ناشی از اطلاعات نا متقارن در رابطه با تلاش و کیفیت مدیران این بنگاه ها را نیز کاهش دهد. از سویی دیگر، باید توجه داشت که بیمه ریسک های بنگاه های اقتصادی بزرگ با همان مشکلات بیمه پذیری مواجه است که افراد در بیمه نمودن ریسک های خود با آنها رودررو هستند از مل ه :، هزینجه های جانبی، انتخاب معکوس، خطرات روحی و اخلاقی پیش و پس ازوقوع ح دثه بیمه ده، وجوادگروههایش همبستگی ( غیر رسمی) بیمه ای و پدی ده احتما لات ابهام انگیز. امروزه تصمیم واقعی بنگاه های بزرگ اقتصادی در مورد تقاضا برای بیمه، نه تنها تمامی این جوانب را با هم، بلکه احتمال وقوع ریسک ها، شرایط اجتماعی- اقتصادی حقوقی- اینگونه بن گاه ها و همچنین ساختار حاکمیت شرکتی آنها را نیز در بر میگیرد.