سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا درزی رامندی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک
مهسا تقوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک
مهدی بشری نیا – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک
ناصر اسدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک

چکیده:

به دست آوردن روشی برای برآورد تقاضای پارکینگکاربریهای مختلف، میتواند راهنمایی باشد برای برنامهریزان و طراحان که بسته به سیاست موجود، در جهت تأمین فضای پارکینگمورد نیاز و یا مدیریتآن گام بردارند. هدف از این مطالعه پرداخت مدلی است که به وسیله آن بتوان تقاضای پارکینگ کاربریهای اداری و تجاری را در سطح شهر تهران، با در اختیار داشتن پارامترهایی مانند مساحت، تعدادشاغل، سرانه فضا و… پیشبینی کرد. به این منظور در زمستان سال ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ ، از تعدادی کاربری اداری و تعدادی کاربری تجاری(با عملکرد فرامنطقهای) آمارگیری شده است. در این آمارگیریهای علاوهبر مشخصات کاربری مانند مساحت، تعداد شاغل و…، اطلاعات مربوط به تقاضای پارکینگنیز جمعآوری شده است. با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده مدلهای روندگرای خطی ساخته شده که هر یکبرآوردی از تقاضای پارکینگکاربریهای مورد نظر، بر اساسپارامترهای مختلف(مساحت ناخالص، مساحت خالص، تعداد شاغل، تعداد واحدهای تجاری و…) به دست میدهند.