سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مواد سرامیک، دانشکده مهندسی و علم موا
تورج عبادزاده – دانشیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
زهرا صادقیان – استادیار، بخش گاز، پژوهشگاه صنعت نفت
علی نعمتی – دانشیار، مهندسی مواد سرامیک، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنع

چکیده:

در این پژوهش نانوکامپوزیت آلومینا حاوی ۳%حجمی نانولوله کربنی چند دیواره به روش زینترینگ مایکروویو در دمای ۱۴۸۰° تولید شده و خواص آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ الکترونی حضور نانولوله های کربنی در سطح شکست نمونه کامپوزیتی را به اثبات رساند. نتایج حاصل از اندازهگیری خواص نانوکامپوزیت نشان دادند که افزودن ۳% حجمی نانولوله کربنی به سرامیک آلومینا چقرمگی شکست آن را از ۳ به حدود ۴/۳۶Mpa.m1/2 افزایش داده و چگالی نسبی و سختی آنرا به ترتیب از۹۵/۰۲%به ۹۲/۸% و۱۸/۹۳به ۱۱/۱۵GPa کاه شداد