سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین معزی – کارشناسی ارشد طراحی شهری
محمد کرمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اعظم محمدی – دانشجوی دکتری جغرافیا
محمدتقی رضویان – دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرها کاملاترین اشکال ممکن آبادی انسانی اند که جایگاه توسعه بشری و سکونت گاه های انسانی قلمداد میگردد سکون درگذشته و رشد امروز بیانگر وضعیت شهرهای امروزی اند توسعه شهری ایران درحالت جهنده به شکل رشد شهرهای موجود و درقالب تفکیک و آماده سازی زمین نمایان می گردد شاهین شهر شهری جدید با شهرسازی نو شهرنشینی کمتر از نیم قرن دارای ساختاری آگاهانه قطب جدید ظهور یافته از حیات شهری درشمال اصفهان با کمترین محدودیت در توسعه فیزیکی دارای بستری شتابزده از جذب جمعیت و توسعه ناهنجار که آمیخته با مخاطرات اجتماعی و تهدیدات زیست بومی با چالشهای رانتی و مدیریتی می باشد مهمترین علل ناپایداری و سرمنشا ء وضعیت کنونی را بایستی درطرحهای تفکیک و آماده سازی زمین جستجو نمود مقاله به بررسی تبیین و نتیجه گیری روند تفکیک زمین درایجاد پایداری و ناپایداری حیات اقتصادشهری و درآمدشهرداری با نمونه موردی شاهین شهر می پردازد یافته های مقاله نمایانگر آن است که تفکیک و آماده سازی پرشتاب زمین های شهری سنگ بنای توسعه شهری ناپایدار سبب ساز نامتعارف گسترش افقی تحمل بار مالی طرح ها برروی مدیریت شهری تشدیدبورس قمار و سوداگری زمین که مجموعا توسعه نامتعادل فضایی شهر و سوق به سوی ناپایداری درآمدی شهر و شهرداری را نمایش میدهد.