سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام پاشازاده – کارشناس ارشد رسوب شناسی، کارشناس رسوب شناسی گروه چینه شناسی، سازمان ز
شهرام نواواجاری – کارشناس ارشد چینه شناسی، کارشناس چینه شناسی گروه چینه شناسی، سازمان

چکیده:

گستره مورد مطالعه در فاصله طول های جغرافیایی شرقی ۴٩ درجه و ٣٠ دقیقه تا ۴٩ درجه و ٣٧ دقیقه و ٣٠ ثانیه و عرض شمالی ٣٧ درجه و ١۵ دقیقه تا ٣٧ درجه و ٢٢ دقیقه و ٣٠ ثانیه قرار دارد. سیمای عمومی ناحیه مورد بررسی از نظر ارتفاع نگاری شامل دشت های خزر بوده و لذا در نتیجه عموم نقاط ارتفاعی آن از سطح دریای آزاد پایینتر می باشند و در این میان بخش های شمالی با آمترین ارتفاع حدود ٢۶ متر زیر سطح دریا پست ترین قسمت ها و در بخش جنوبی با ارتفاعی حدود ١٢ متر بالای سطح طراز دریا مرتفع ترین نقاط برگه رشت را تشکیل می دهند ودر یک روند آلی از شمال به سمت جنوب شاهد افزایش ارتفاع متوسط هستیم. منطقه مورد بررسی در برگیرنده پهنه رسوبی- ساختاری البرز و زیر پهنه نئوژن شمالی، در حاشیه جنوب باختری دریاچه خزر می باشد، آه شامل آمربندی از سنگ های چین خورده مزوزوئیک و مولاس های نئوژن است. در این ناحیه رسوبات و واحدهای متنوع آواترنری نهشته شده اند آه براساس جنس رسوبات و محیط تشکیل تقسیم بندی شده اند .