سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سروش مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

معمولا فصل مشترک زون اکسید-سولفید در کانسارهای پورفیری به صورت مشخص نبوده و دارای یک محدوده انتقال می باشد که بسته به ویژگی های زمین شناسی و طبیعت محلول های کانه ساز این زون می تواند گسترده ویا محدود باشد. کانسار دالی ازجمله کانسارهایی است که زون انتقال سولفید- اکسید در آن دارای گستردگی زیادی است. ورود کانی های اکسیدی به کارخانه فرآوری موجب کاهش بازدهی کارخانه می شود، همچنین ورود کانی هایسولفیدی به دامپ اکسید باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی می گردد. برای تغلیظ کانی های سولفیدی و اکسیدی روش های کانه آرایی متفاوتی وجود دارد و بنابراین مشخص کردن یک مرز جدایش برای این زون ضروریبه نظر می رسد. در این مطالعه با استفاده از آنالیز تمایز مرزی بهینه برای زون انتقال کانسار دالی مشخص گردیده تادر آینده علاوه بر افزایش بازدهی کارخانه و سود آوری بیشتر، از اثرات زیست محیطی معدنکاری در این ناحیه نیز کاسته شود