سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا شیخ فخرالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرما
احمد عباس نژاد – عضوهیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سیدجابر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی

چکیده:

کوه بیدخوان یک استراتوولکان است که در بخش جنوبی شهرستان بردسیر از توابع استان کرمان واقع است. آنالیزحوضه های آبریز در مناطق با تنوع سنگ شناسی روشی مناسب جهت منشاء یابی هر گونه آلودگی یا آنومالی طبیعیعناصر به حساب می آید. با توجه به توپوگرافی نسبتا ناهمگون و تنوع سنگ های مسیر آبراهه ها در منطقه پاسخ هر گونه نمونه برداری ژئوشیمیایی سیستماتیک و یا پراکنده می تواند شامل هیسیتوگرام های چند مدی باشدکه نمایانگر منشاءهایمتنوع هستند. تفکیک حوضه های آبریز، موقعیت هر آبراهه و تمامی سنگ های مسیر آبراهه را شناسایی و تحلیل زمین آماری الگوی فراوانی عناصر در طول آبراهه را با سهولت ممکن می ساز . د