سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن توکل – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

فعالیت های انس ان در سال های اخیر منجر به تولید گازهای گلخانه ای و در نتیج ه آن وقوع پدیده تغییر اقلیم شده است که این پدیده اثرات گوناگونی را به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای هیدرولوژیکی حوض ه های آبریز سراسر جهان وارد کرده است . این در حالی است که انسان با فعالیت های دیگر از قبیل تغییر پوشش گیاهی، سدسازی، انتقال آب و … نیز چرخه هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مدیریت و کنترل این اثرات بر منابع آب نیاز است تا اثر هر فعالیت را بر هر متغیر بشناسیم که در این مسیر با توجه به پیچیدگی های فراوان سیستم هیدرولوژیکی با محدودیت هایی مواجه هستیم . در این تحقیق روشهای تحلیل اثر مجموعه فعالیت های انسان بر یک متغیر هیدرولوژیکی و همچنین روشهای تحلیل اثر یک فعالیت انسان بر کل چرخه هیدرولوژیکی بررسی شده است سپس در ادامه با تقسیم فعالیت های انسان به دو دسته غیرمستقیم (تغییرات اقلیمی) و مستقیم (سایر فعالیت ها) امکان ارائه روش های تحلیلی بیشتری برای تفکیک اثر این دو دسته فراهم گشته است