مقاله تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین ها و هیبریدهای برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین ها و هیبریدهای برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تشخیص
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله ضریب تطابق ساده
مقاله مقاومت به سرما
مقاله نشانگر های SSR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی محصص فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع زاده لاهیجی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: سوهانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: طالش ساسانی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین قرابت ژنتیکی چهار لاین ایرانی حساس به سرما و پنج لاین مقاوم به سرما با منشا IRRI و ۲۰ هیبرید حاصل از تلاقی آن ها، تعداد ۲۴ نشانگر SSR مرتبط با QTL های کنترل کننده مقاومت به سرما و چهار نشانگر مرتبط با ژن های مقاومت به سرما مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی ارتباط بین نشانگرهای SSR مرتبط با QTL های کنترل کننده مقاومت به سرما با ارقام حساس و مقاوم به سرما نشان داد که نشانگرهای RM292، RM261، RM270، RM263، RM283، RM7200، RM7003، RM239، RM6770،RM101 و RM335 به خوبی توانستند ژنوتیپ های حساس ایرانی را از ژنوتیپ های مقاوم به سرما با منشا IRRI جدا کنند. ژنوتیپ های حسنی و بینام به ترتیب بیش ترین و کم ترین شباهت را با ژنوتیپ های با منشا IRRI داشتند. نشانگرهای مرتبط با ژن های مقاوم به سرما در بین والدین چند شکلی نشان ندادند. از میان ۲۴ نشانگر SSR استفاده شده، ۱۸ نشانگر چند شکلی نشان دادند که تعداد ۵۱ نوار چند شکل را بین ۹ ژنوتیپ والدی تولید کردند. از بین نشانگرهای SSR،RM84 و RM202 با شش و پنج نوار بیش ترین و نشانگرهایRM335 ، RM292، RM420، RM341، RM261،RM270 و RM283 با دو نوار کم ترین تعداد نوار چند شکل را ایجاد نمودند. محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) نشانگرهای SSR بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۴۰ متغیر بود. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس ضریب تطابق ساده و بر پایه نشانگرهای SSR، نه لاین والدینی و ۲۰ هیبرید آنها را در چهار گروه قرار داد، که به ترتیب شامل ۶، ۵، ۱۵ و ۳ ژنوتیپ بودند. در مجموع هیبریدها شباهت بیش تری با ژنوتیپ های IRRI داشتند. تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر نشان داد که صحت گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای ۹۳٫۱ درصد بود.