سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده خلقی فرد – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
جعفر جهانی – دکترای فلسفه تعلیم و تربیت-استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

مقدمه: پرورش قدرت تفکر یکی از اهداف اصلی آموزش می باشد.بر این اساس، نظام اموزشی باید به جای انتقال صرف اطلاعاتبه دانش اموزان، موقعیت های مناسب برای پرورش تفکر در کودکان را فراهم اورد.روش ها : مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که با جستجوی کتب و بانک های اطلاعاتی از قبیل google ،iranmedex، sid، و … انجام شده است. یافته ها: در مقاله حاضر به ارائه مروری بر تعاریف متعدد و مختلف از تفکر انتقادی به منظور شناسایی و ارتقای این تفکر پرداختهشد. بایستی توجه داشت که اموزش تفکر انتقادی به فراگیران، یک مؤلفه مهم در مبدل ساختن انها به فراگیرانی تحلیل گر و باصلاحیت محسوب می شود. مهارتهای تفکر مطلوب در فراگیران، به خودی خود ایجاد نمی شود و بایستی به انها اموزش دادهشود. این در حالی است که اموزش مهارت های تفکر و ارتقای ان امری دشوار است که نیازمند زمان بسیار بوده و طراحی انمشکل می باشد ،ضمن اینکه باعث محدود شدن میزان محتوای تدریس نیز می شود. نتیجه گیری: اگر مسئولان و متخصان تعلیم و تربیت می خواهند که افراد آینده جامعه افرادی مفید برای جامعه باشند و نظام اموزشی نیز با موفقیت وظیفه خود را انجام دهد ، باید به تفکر انتقادی به منزله یک ضرورت انکارناپذیر در مسائل علوم تربیتی و اموزش و پرورش توجه کنند.