سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید فرهنگ محسنی مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
نرگس ایمانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
وحید قیصری – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد. کارآفرینی، یکی ز موضوعات مورد علاقه محققین در دهه گذشته بوده است. به طور عمده این تحقیقات بر توصیف رفتار کارآفرینانه متمرکز بوده اند. علاوه بر توصیف رفتار کارآفرینانه، هدف پژوهش ها یافتن عوامل مشترک در موفقیت کارآفرینان بوده است. در مطالعه ای که ساراسواتی، در زمینه فعالیت های کارآفرینان در صنایع مختلف انجاو داده، شباهت های معناداری رد شیوه تفکر کارآفرینان، نشان داده شده است. او این شیوه استدلال را منطق اثر سازانه نامگذاری نمود، که باید از منطق علی تمیز داده شود. منطق اثر سازانه، فرآیندی است که طی آن، کارآفرینان یک سری از ابزارها را به عنوان داده، در نظر می گیرند و بر انتخاب، بین اثرات ممکنی که می تواند از طریق این ابزارها ایجاد شود، متمرکز شوند. در مقابل تفکر علی، به صورت مفهومی تعریف می شود که با یک هدف از پیش تعیین شده و یک سری ابزار معین تعریف می شود و درصدد شناسایی راه حل بهینه برای دستیابی به هدفی معین است. مقاله حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده در حال انجام در زمینه شیوه استدلال کارآفرینن می باشد. این مقله تلاش می کند تا با بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در خصوص نوع تفکر کارآفرینان، با رویکرد منطق اثر سازانه و بررسی منشا این مفهوم و ارائه خلاصه ای از تحقیقات انجام شده به توسعه آن در طول زمان بپردازد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات خود را برای تحقیقات آتی ارائه می دهد.