مقاله تفکرات غیر منطقی در مورد داشتن فرزند در خانم های نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تفکرات غیر منطقی در مورد داشتن فرزند در خانم های نابارور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکرات غیر منطقی
مقاله خانم ها
مقاله ناباروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گلی شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نازایی می تواند باعث چالش های عاطفی، روانی و اجتماعی مختلف شود و خانم ها در مقایسه با آقایان در برابر عواقب منفی نازایی آسیب پذیرتر به نظر می رسند. مطالعات زیادی بر روی مشکلات روان شناختی خانم های نابارور هم چون افسردگی، اضطراب، ناسازگاری های زناشویی و … صورت گرفته است؛ در حالی که در مورد نگرش نسبت به نازایی پژوهش های محدودی انجام شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف، تعیین تفکرات غیر منطقی در خصوص داشتن فرزند در زنان نابارور و عوامل فردی مرتبط با آن انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی بر روی ۱۳۷ نفر از مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری اصفهان که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات فردی و تفکرات غیر منطقی در رابطه با فرزنددار شدن و کیفیت زندگی جمع آوری گردید و سپس به وسیله آزمونANOVA ، ضریب همبستگی Pearson و Spearman و توسط نرم افزار آماریSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین تفکرات غیر منطقی نسبت به داشتن فرزند ۴۱+۱۰٫۳ بود. بین تفکرات غیر منطقی با تحصیلات زوجین، وضعیت اقتصادی خانواده و کیفیت زندگی رابطه معکوس وجود داشت (P<0.01). تفکرات غیر منطقی با فشار اطرافیان برای بچه دار شدن رابطه آماری معنی داری داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر سطوح بالای تفکرات غیر منطقی خانم های نابارور و نیاز به داشتن فرزند به منظور شاد زیستن می باشد که خود لزوم مشاوره این افراد را به منظور اصلاح نگرش نشان می دهد. همچنین با توجه به عوامل فردی مرتبط با این تفکرات، آموزش اطرافیان و نیز حمایت های بیمه ای و مالی هزینه های درمان نازایی ضروری به نظر می رسد.