مقاله تفوق برهان صدیقین ابن سینا بر براهین اثبات خدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۵۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تفوق برهان صدیقین ابن سینا بر براهین اثبات خدا
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثبات واجب الوجود بالذات
مقاله برهان صدیقین
مقاله برهان وجودی
مقاله برهان وجوب و امکان
مقاله مفهوم وجود
مقاله ابن سینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حدیث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفاد براهین وجودی، از تقریر آنسلم گرفته تا تقاریر متاخر آن در فلسفه اسلامی، نوعا عبارت از استیفا حقیقت وجود بالفعل واجب الوجود از نفس مفهوم آن است. موضوع این مقاله بررسی و نقد این براهین نیست بلکه مساله اصلی آن است که چگونه می توان از مفهوم وجود، وجود واجب الوجود را اثبات کرد. نهایتا به دست می آید که هر گونه تلاش برای دفاع از این براهین ناموفق بوده و ناچار باید از فرض یک موجود بالفعل، وجود واجب الوجود را اثبات کرد که این ویژگی تنها در برهان وجوب و امکان ابن سینا موجود است و براهین وجودی بدون ابتنا به آن راهی برای خروج از مفهوم وجود و اثبات وجود عینی ندارند، چه رسد به اثبات وجود واجب تعالی.
برهان وجوب و امکان ابن سینا با فرض یک موجود ما و استعانت از نفی سفسطه، دور و تسلسل، وجود بالفعل واجب الوجود را اثبات می نماید و در عین حال خاستگاه براهین وجودی است بدون آن که از قبیل آن ها به شمار آید. نهایتا با تحلیل فلسفی کیفیت درک مفهوم وجود و ابتنا اخذ آن بر ادراک حسی، می توان ادراک آن را نشانه ای بر تحقق موجود محسوس بالفعل دانست و از این نقطه با انضمام برهان وجوب و امکان ابن سینا به آن، وجود بالفعل واجب الوجود را استیفا کرد.