سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روشنک رجبلو – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
احمد الوندی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رضا توشمالانی – دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

چکیده:

روش حداقل مربعات، برای تعیین کردن عمق و ضریب دامنه A شامل شعاع و چگالی) یک ساختار مدفون به شکل (کره، استوانه افقی و استوانه قائم) با استفاده از گرانی باقی مانده پروفیلی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از معادلات پیشرو به یک سری معادلاتغیرخطی میرسیم و پس از خطیسازی این معادلات، از روش حداقل مربعات با حل دستگاه معادلات خطی، پارامترهای مجهول را به دست میآوریم. بعد دادههای مصنوعی که از مدل-های شناخته شده (کره، استوانه افقی، استوانه قائم) به دست آمدهاند را با دو نوفه از ماکزیمم دامنه ترکیب نموده و این روش را روی این مدلها تست کردهایم که ارزش این روش را بیشترمشخص میکند. بعد از این که این روش به طور نظری اثبات شد، این روش را روی دادههای حقیقی گنبد نمکی آجیچای که به منظور اکتشاف پتاس برداشت شدهاند،استفاده نمودهایمکه نتایج خوبی با واقعیت داشتند وضمنا نتیجهی حاصل به خوبی با نتیجه حفاری سازمان زمین- شناسی و اکتشافات معدنی کشور همخوانی دارند