سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
رئوف غلامی – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر شهرکی – سازمان صنایع و معادن سیستان و بلوچستان

چکیده:

چگونگی تفسیر دادههای حاصل از نتایج آنالیز نمونههای به دست آمده از حفاریهای اکتشافی به منظور تعیین روند گسترش آنومالیها و زونهای غنی شده کانی سازی از مسائلی است که کمک شایانی به هدایت حفاریهای اکتشافی بیشتر و تعیین روند گسترش کانیسازی در زیر سطح می نماید. روشهای گوناگونی جهت انجام چنین تجزیه و تحلیل هایی وجود دارد. هدف از مقاله حاضر، تفسیر قائم توزیع عناصر معرف کانی سازی مس- طلایپرفیری به منطور تعیین گسترش زونهای کانیسازی در عمق با استفاده از تحلیلهای چند عنصری در کانسار دالی می باشد. این منطقه به عنوان یکی از مناطق دارای کانیسازی مس طلای پورفیری در کشور مطرح می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که مقاطع حاصل از تفسیر قائم توزیع عناصر ژئوشیمیایی میتواند به نحو مؤثری زونهای غنی شده را مشخص نموده و در صورتی که به همراه مقاطع لیتواستراتیگرافی تحلیل گردد عمق گسترش کانیسازی و روند آن به نحو مطلوبتری بارز خواهد شد. علاوه بر این، بررسی تلفیقی و توام توزیع قائمعناصر ژئوشیمیایی و مقاطع لیتواستراتیگرافی موجب تعیین دقیقتر منطقهبندی ژئوشیمیایی خواهد شد