سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین بهاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مجتبی مهدی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوب

چکیده:

سازند دالان از مهمترین سنگهای مخزنی میادین گازی درزاگرس و خلیج فارس محسوب میشوند مهمترین هدف مورد مطالعه دراین تحقیق شامل شناخت دقیق سنگ شناسی و شناخت فرایندهای اصلی دیاژنز ر رسوبات کربناته سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبی در یک چاه مورد مطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه از تعداد ۵۸۸ مقاطع نازک تهیه شده از مغزه های حفاری یک چاه استفاده شده است با استفاده از این مطالعات رخساره ها و فرایندهای دیاژنتیکی موثر بر سازند دالان شناسایی شد مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی اصلی در سازند دالان شامل میکرایتی شدن جانشینی سیمانی شدن دولومیتی شدن فشردگی مکانیکی و شیمیایی انحلال و تخلخل می باشد.