سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه پوراسمعیلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی –
محمدحسین محمودی قرائی –
رضا موسوی حرمی –

چکیده:

در این مطالعه فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی در دو برش شاهزاده محمد )گریک( و هوتک واقع درشمال غرب کرمان مورد بررسی عرار گرفتند. سیمانی شدن، میکریتی شدن، دولومیتی شدن، فشردگی، نرومورفییسم هماتیتی شدن، انحلال، شکهتگی و رگه های کلهیت فرآیندهای دیاژنزی مشاهده شده در سنگهای کربناته مذکور هستند که آنها را در پنج محیط دیاژنتیکی متفاوت ) دریایی، متروریک، مخلوط آب شیرین و شور، دفنی و بالا آمده( و در سه مرحله دیاژنز اولیه، دیاژنز میانی و دیاژنز نهایی تحت تاثیر عرار داده اند. در نهایت با شناسایی فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته مکورد مطالعه و با در نظر گرفتن محیط های دیاژنتیکی هرکدام از آنها توالی پاراژنتیکی نهشته های مذکور ترسیم شد