سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سمیعی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قادری – گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه اکتشافی خونیک در شرق ایران و در ۱۰۶ کیلومتری جنوب غربی شهرستانب یرجند واقع شده است. گسترش سنگ های آتشفشانی (آندزیت و آگلومرا) و نفوذ توده های نفوذی نیمه عمیق با ترکیب حدواسط به درون آنها در منطقه آلتراسیون و کانی سازی مشابه سیستم های اپی ترمال را ایجاد کرده است. برداشت ژئوفیزیک به روش IP/RS در بخش مرکزی منطقه اکتشافی به منظور ردیابی کانی سازی سولفیدی انجام شده است. شش گمانه اکتشافی در این محدوده حفاری شده است. تفسیر شبه مقاطع به کمک زمین شناسی سطحی و مغزه های حفاری حضور زون های قابل شارژ را که مرتبط با کانی سازی سولفیدی است در عمق پیش بینی می کند. شبه مقطع IP/RS پروفیل صفر که منطبق بر گمانه های BH3, BH1 و BH4 می شاشد تفسیر شد. منبع ناهنجاری این شبه مقطع مربوط به کانی سازی سولفیدی دیده شده در گمانه های حفاری می باشد. بر همین اساس منبع ایجاد کننده شاربلیتی مشاهده شده در شبه مقاطع دیگر که در آنها حفاری وجود ندارد، می تواند مربوط به کانی سازی سولفیدی در عمق باشد.