سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده روناک حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – دکترای ژئوفیزیک، استادیار گروه معدن دانشگاه بیرجند
مهدی مرادی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشهایی از برگه های ۱:۱۰۰۰۰۰ مریوان، سقز، آلوت، مهاباد و نقده را شامل می گردد که بصورت نوار نسبتاً باریک شمال غربی- جنوب شرقی از قسمتهایی از برگه مهاباد آغاز و ت ا قسمتهای بسیار کمی از شمال برگه مریوان ادامه می یابد. با توجه به پتانسیل بالای منطقه به لحاظ معدنی، پروازهای ژئوفیزیک ه وایی با فواصل خطوط پرواز کم، جهت انجام کارهای دقیق اکتشافی و ساختاری در منطقه انجام گرفته است. برای این م منظور پروازهای ژئوفیزیکی توسط سازمان زمین شناسی کشور با همکاری شرکت کانادایی فوگرو از تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ در منطقه آغاز گردید. پس از برداشت و پردازش نهایی داده ها، اطلاعات حاصل در غالب نقشه های شدت کل میدان مغناطیسی، مقاومت ظاهری و رادیومتری ارائه شده اند. در ادمه بر اساس نقشه های ژئوفیزیکی و مقاسه آنها ب نقشه های زمین شناسی و دورسنجی مهمترین ویژگی های منطقه مورد مطالعه بیان شده است. در نهایت نیز نقشه های حاصل از تفسیر داده ها که شامل نقشه توده های مغناطیی کم عمق، نقشه خطواره های مغناطیسی و نقشه دگرسانی های مهم منطقه می باشد، ترسیم شده اند.