سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد زندمقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –

چکیده:

سازند پادها در شمال کرمان اغلب از رسوبات ماسه سنگی تشکیل شده است. جهت بررسی فرایندهای دیاژنزی و توالی پاراژنتیکی آنها دو برش در شمال کرمان )گزوئیه و سراشک( اندازه گیری و نمونه برداری شده است. فراینددهای دیداژنتیکی شناسدایی شدده شامل فشردگی فیزیکی و شیمیایی، سدیمان سیلییدی )پرکنندده حفدرات و رورشددی (، سدیمان همداتیتی )اطدرا دانده هدا (، سدیماندولومیتی )لکه ای و پویکیلوتاپیک(، سیمان رسی )اغلب کلریت(، دگرسانی )همچون سرسیتی شدن، کلریتی شدن، ایلیتدی شددن،پیریتی شدن(، انحلال چرتها و جانشینی کربنات و در نهایت شکیتگیها و رگه های پر شده با کلییت می شوند. تدوالی پداراژنتیکی این فرایندها نشان می دهد که فشردگی فیزیکدی، سدیمان همداتیتی و سدیمانهای دولدومیتی فراگیدر مت لدح بده مرحلده ائدوژنز بدوده وشکیتگیها و رگه های پر شده با کلییت در فاز نهایی دیاژنز )تلوژنز( اتفاق افتاده است. سایر فرایندها عمدتا در طی تدفین رسوبات اثر کرده و مت لح به مرحله مزوژنز هیتند