سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه محمدی غیاث آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگشناسی رسوبی، گروه زمین شناسی، د
غلامرضا میراب شبستری – استادیار دانشگاه بیرجند
احمدرضا خزاعی – استادیار دانشگاه بیرجند
دنیا امینی –

چکیده:

سازند بادامو از آهکهای االیتی تیره رنگ همراه با میان لایههای مارن، شیل و ماسهسنگ تشکیل شده است . در شدر ایران این سازند به گونه همشیب بر روی سازند شمشک قرار گرفته و مرز بالایی آن در منطقه بدو و خراسان جنوبی با سازند بهمشاه هم شیب و ناگهانی و در برخی منابق هصورت تدریجی اس . لیتولوژی عمده این برش ماسهسنگ است . این ماسهسنگهدا عمددتا در محدودههای سابلیتارناید ، فددسدتاتیک لیتارناید ، سداب آرکدوز و لیتیدک آرکدوز قدرار مدی گیرند، و عمدکدرد فرآینددهای دیاژنتیکی با تأکید بر فرآیند سیمانی شدن، بر م نای مطالعات میکروسکوپی تفسیر شده اس . مهمترین انواس سیمان ها، سدیدیو ، کربنات، اکسید آهن و کانیهای رسی میباشند. بر اساس فرآیند سیمانی شدن توالی پاراژنتیکی به ترتیب شدامل ۱- دیاژن اولیه : سیمان کربناته، اکسدید آهدن، سدیدی و و رس، ۲- دیاژن دفنی عمید : سدیمان هدای کربناته، دیدیو و رس و ۳- دیاژن انتهایی : سیمان های کربناته، اکسید آهن و رس میباشد