سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین قطمیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی هجر – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ، مدرس دانشگاه و موسسه علمی و تحقیقاتی چ
صادق نیکنام – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سعید جوی زاده – کارشناس ارشد جغرایا و مدرس دانشگاه

چکیده:

میدان گازی فوق عظیم پارس جنوبی (گنبد شمال قطر ) از بزرگترین میادین گازی جهان است که در آبهای خلیج فارس واقع شده است .. سازند دالان یکی از مهمترین سنگهای مخزنی میادین گازی جنوب ایران و از جمله میدان پارس جنوبی را تشکیل می دهد . مطالعات انجام شده منجر به شناسایی هشت رخساره گردید که نشان دهنده محیط های رسوبی ، بالای پهنه جزر ومدی ، پهنه های جزر ومدی ، لاگون ، سد و دریای باز است . با توجه به بررسی رخساره ها در منطقه مورد مطالعه به نظر می رسد سازند دالان بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ همو کلینال تشکیل شده است . هدف از این مطالعه شناخت رخساره سنگی و تفسیر محیط رسوبی آنها در چاههای مورد مطالعه است تا بتواند به بازسازی جغرافیای دیرینه در طی پرمو- تریاس در منطقه کمک نما ید. نتایج بدست آمده میتواند در تفسیر سنگهای پرمین در مقیاس منطقه ای به دلیل دارا بودن شرایط مخزنی برای بازسازی جغرافیای دیرینه مورد استفاده قرار گیرد