سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه علوم باغبانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فرد
علی تهرانی فر – استادیار بدان شیار گروه علوم باغبانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
وحید جهانبخش – مربی – گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه آثار سو که مصرف قارچ گوش‌ها و سموم شیمیایی ثابت شده است و به همین خاطر اخیر مطالعات زیادی روی خواص ضد به میکروبی گیاهان دارویی و معطر صورت گرفته است. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب پدیده‌های کاملاً تصادفی در شرایط در شیشه‌ای و زیوه اجرا شد. دیوارها شامل دو ساز را زیانه و نعناع فلفل لیگ و شامل پنج غلظت مختلف اسانس ( ۰ ، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ می‌کرولیتر در لیتر) بود . نتایج آزمایش درون شیشه این نشان داد که ساز را زیان با غلظت‌های ۶۰۰ و ۸۰۰ میکرولیتر بر لیتر بهترین تیمار بودند که به طور کامل از رشد قارچ جلوگیری کردند . نتایج آزمایش روی میز نشاند که میوه‌های تیمار شده با غلظت‌های مختلف اسانس ها نسبت تیمار شاهد دارای ماندگاری بالا، آسکوربیک اسید، اسیدیته قابل تیتر ، آنتوسیانین و میزان مواد جامد محلول بیشتر و پوسیدگی، کاهش وزن و اسیدیته کمتری داشتند. در بین اسانس ها ، اسانس رازیانه بیشترین پستی و غلظت ۶۰۰ میکرولیتر بر لیتر ۲۰ در غلظت بود و احساس نعناع قلقلی اثر کمتری را در کنترل پوسیدگی نرم نشان دادند.