مقاله تفسیر موقعیت های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه ای سنجش سوگیری تفسیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: تفسیر موقعیت های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه ای سنجش سوگیری تفسیر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله سوگیری تفسیر منفی
مقاله سوگیری تفسیر مثبت
مقاله اطلاعات اجتماعی مبهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی طرقبه صائمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فدردی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: امین یزدی سیدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوگیری تفسیر یکی از عوامل مهم در آسیب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی است که به تازگی مورد توجه رویکردهای درمانی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت سوگیری تفسیر در درمان و نظر به ابهام موجود در رابطه سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی، در این مطالعه سوگیری تفسیر در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عادی مورد مقایسه قرار گرفت.
روش: در این مطالعه علی- مقایسه ای ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ترس از ارزیابی منفی، افسردگی و تکلیف رایانه ای سنجش سوگیری تفسیر، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های Student-t و Multivariate ANOVA و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تحلیل شد.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که حتی پس از کنترل افسردگی، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با آزمودنی های گروه شاهد، اطلاعات اجتماعی مبهم را به طور معنی داری منفی تر تفسیر می کنند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در تفسیر اطلاعات اجتماعی مبهم سوگیری تفسیر منفی نشان می دهند و در سوگیری تفسیر مثبت دچار کمبود هستند.