مقاله تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیپ تارصوتی
مقاله اختلال عملکردی صوت
مقاله ویژگی های آکوستیکی صوت
مقاله آسیب حنجره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری الهه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علی‌
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در آسیب شناسی و درمان صوت درک صحیح مشکل ضروری است. این نیز نیازمند آگاهی از ویژگی های آکوستیکی صوت و چگونگی ارتباط آنها با نابسامانی های حنجره است. اختلال عملکردی صوت به آسیب صوت در نبود بیماری ساختمانی یا عصبی حنجره اشاره دارد که اگر به مدت طولانی درمان نشوند منجر به آسیب جسمی حنجره می شود. در این مطالعه صدای مردان و زنان مبتلا به اختلال عملکردی صوت بدون آسیب حنجره و با آسیب جسمی از نوع پولیپ تارآواها با هدف کشف تفاوت های آکوستیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش بررسی: این مطالعه به شیوه همگروهی، غیر مداخله ای و گذشته نگر انجام شد. آزمودنی ها ۷۴ بیمار با دامنه سنی ۲۰ تا ۶۹ سال مبتلا به پولیپ تارآواها و اختلال عملکردی صوت بوده اندکه صدای آزمودنی ها در واکه / ae/ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Praat (Version 5.1.05) شد.
یافته ها: در مردان همه پارامترهای آکوستیکی تفاوت معنادار داشتند: دامنه تغییرات بسامد پایه (p=0.03)، آشفتگی بسامد پایه (p=0.01)، آشفتگی شدت (p=0.006) و نسبت هارمونیک به نویز (p=0.002). این پارامترها در زنان با اختلال عملکردی صوت با و بدون آسیب حنجره تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری: دامنه تغییرات بسامد پایه، آشفتگی بسامد، آشفتگی شدت و نسبت هارمونیک به نویز در مردان مبتلا به اختلال عملکردی صوت با و بدون پولیپ تارآواها متمایز است.