سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده مریم سیفی – مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کاشانی – مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده:

این آزمایش با هدف مطالعه اثر انواع قارچ کش ها بر قارچ های میکوریزی همزیت با سویا از طریق بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل هر کدام در چهار سطح بنومیل و عدم کاربرد) و گونه های مختلف قارچ میکوریزا ، Bacillus subtilis شامل انواع قارچ کش ها (نانوسیلور ، بیولوژیک در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ به اجراء درآمد. (G.etunicatum ، G.mosseae ، Glomus intraradices ، (عدم کاربرد ۵ درصدی پروتئین دانه را / کاهش ۶۱ Bacillus subtilis در ترکیب با قارچ کش G.etunicatum نتایج نشان دادند که گونه در پی داشت. در حالی که فسفر دانه در همین ترکیب تیماری ۲۶ درصد افزایش داشت. وزن خشک ریشه با تلقیح گونه بالاترین درصد کلونیزاسیون را با ریشه سویا G.intraradices نسبت به دو گونه دیگر بالاتر بود. گونه G.etunicatum داشت. این گونه به انواع قارچ کش ها حساسیت داشته به طوری که جذب فسفر توسط این گونه تحت شرایط تنش قارچ کش دچار اختلال شده است. در واقع پتانسیل همزیستی گونه های مختلف قارچی در برابر انواع قارچ کش ها متفاوت بوده است.