مقاله تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی: رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی: رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری مهارت های حرکتی
مقاله کودکان
مقاله دوره های بحرانی
مقاله زمان عکس العمل متوالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی سیدکاوس
جناب آقای / سرکار خانم: حومینیان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری فرد صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگ ها تاثیر زیادی بر حالات خلقی و روانی انسان دارند و از آنجا که انسان پیوسته با رنگ ها در ارتباط است، رنگ ها اهمیت بسیاری پیدا می کنند. ورزش نیز با رنگ های مختلف در ارتباط است و در محیط با رنگ های متفاوت انجام می گیرد. همچنین یکی از عوامل اثرگذار و مهم در موفقیت ورزشکاران، زمان پاسخ به محرک ارائه شده است. از این رو با توجه به اهمیت رنگ و زمان واکنش، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به صدا در بین ورزشکاران پرادخته است. جامعه آماری را دانشجویان پسر با میانگین سنی ۲۲٫۲ دانشگاه تهران تشکیل می دهد که از این بین ۵۰ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از مشخص شدن پژوهش و انتخاب نمونه، زمان واکنش ساده به محرک شنیداری دانشجویان با استفاده از دستگاه YB-1000 ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کوچک ترین انحراف معیار و میانگین زمان واکنش ساده به صدا مربوط به محیط آبی رنگ بوده و همچنین زمان واکنش بین محیط آبی، با تمام محیط ها به غیر از محیط سفید رنگ تفاوت معنادار است (p<0.05). نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که، قرار گرفتن در محیط آبی رنگ می تواند موجب افزایش سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در سیستم پردازش اطلاعات انسان شود.