مقاله تفاوت های الگوی حرکتی ناحیه کمری – لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت های چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۰۰ تا ۱۲۱۲ منتشر شده است.
نام: تفاوت های الگوی حرکتی ناحیه کمری – لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت های چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله تکالیف اختصاصی
مقاله ناحیه کمری – لگنی
مقاله اختلالات حرکتی
مقاله چرخش خارجی مفصل ران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ثانی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: شاطرزاده یزدی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر مقایسه الگوی حرکتی ناحیه کمری – لگنی بین دو گروه افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت های نیازمند چرخش، طی آزمون فعال چرخش خارجی ران بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ۳۹ بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شامل، ۱۵ آزمودنی (میانگین سنی۳۱٫۵ ) دارای فعالیت های نیازمند چرخش مانند تنیس، اسکواش و … و ۲۴ آزمودنی فاقد فعالیت های نیازمند چرخش شرکت داده شدند. داده های کینماتیکی ناحیه کمری – لگنی – ران آزمودنی ها طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران توسط سیستم آنالیزر حرکتی با قابلیت سه بعدی سازی جمع آوری شدند. متغیرها شامل دامنه چرخش خارجی ران، دامنه چرخش خارجی اندام تحتانی، چرخش لگن، دامنه چرخش لگن در نیمه اولیه چرخش ران و همزمانی حرکت لگن با مفصل ران توسط برنامه MATHLAB محاسبه شد. سپس از آزمون t-test مستقل به منظور مقایسه متغیرهای مشابه بین دو گروه استفاده گردید.
یافته ها: چرخش کمری – لگنی در گروه بیماران دارای فعالیت های نیازمند چرخش به طور قابل توجه بیشتر از گروه دیگر بود (P=0.03). اما بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای در دیگر متغیرها وجود نداشت (P=0.05).
نتیجه گیری: الگوی حرکتی ناحیه کمری – لگنی گروه های بیماران مبتلا به کمردرد با توجه به تکالیف اختصاصی تکراری هر گروه، متفاوت با سایر گروه های بیمار می باشد.