مقاله تفاوت ملاک های انتخاب همسر بین دو جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: تفاوت ملاک های انتخاب همسر بین دو جنس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج
مقاله فرهنگ
مقاله ملاک های انتخاب همسر
مقاله نظریه تکاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائیلی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ترجیح های انتخاب همسر دختران و پسران، مقایسه ملاک های دو جنس و بررسی تغییرات ایجاد شده در مهمترین ملاک های این نمونه، در مقایسه با نمونه پژوهشی انجام گرفت که در اوایل دهه شصت در کشور انجام شده بود. تعداد ۳۷۵ دانشجو (۱۶۸ پسر و ۲۰۷ دختر) به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر بررسی شدند. داده های پژوهش با استفاده آزمون های فریدمن و t مستقل تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که بین پسران و دختران در بیشتر ملاک های انتخاب همسر تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی، پسران، ملاک های مرتبط با زیبایی و دختران، ملاک های مرتبط با توانایی مالی مرد و قابل اتکا بودن او را بیشتر ترجیح می دهند.
همچنین مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده در اوایل دهه شصت نشان دهنده تغییراتی در زمینه ملاک های انتخاب همسر، از جمله افزایش اهمیت آینده مالی خوب برای دختران و اهمیت زیبایی برای پسران نمونه حاضر بود. یافته های مربوط به تفاوت های جنسیتی از دیدگاه تکاملی انتخاب همسر حمایت کرد. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده در اوایل دهه شصت نیز حاکی از تغییراتی در فرهنگ کشور از ارزش های سنتی و دینی در انتخاب همسر به سوی ارزش های غیرسنتی و مدرن بود.