سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر کوچک – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناسی گیاهی شیراز
صدیقه محمد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه گیاه پژشکی بیماری شناسی گ
فروغ دوج – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناسی گیاهی شیراز
داوود درودی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گروه بیماری شناسی گیاهی شیراز

چکیده:

قارچ Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج، یکی از مهمترین و زیانبارترین بیمارهای برنج و در مواردی غلات دیگر است. در این مطالعه تفاوت قدرت بازدارندگی سه جدایه از قارچ Trichoderma harzianum (ThA, ThR, ThS) علیه قارچ پاتوژن عامل سوختگی غلات برنج ( جدا سازی شده از گیاهان آلوده برنج مرودشت استان فارس) با هدف انجام مبارزه بیولوژیک با این بیماری، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار صورت پذیرفت. جدایه ThR در هر دو مرتبه اندازه گیری ( پس از ۴۸ و ۷۲ ساعت) به ترتیب با ۶۵/۴۸ و ۸۹/۹۳ درصد بازدارندگی از رشد، بهترین نتیجه را نشان داد و با دو جدایه ThS و ThA از نظر ممانعت از رشد قارچ R. solani تفاوت معنی داری حاصل کرد. این تحقیق در بهار ۱۳۹۰، در گروه بیناری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دنشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام شد.