سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدعلی حاج سیدتقیا – استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
عبدالرضا سروقدمقدم – دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تفاوت عملکرد ساختمانهای سخت و نرم پیچشی که با مبانی آییننامه کانادا، بهعنوان آییننامهای که ضوابط ویژهای برای این امر پیشنهاد کرده است، میباشد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، رفتار لرزهای هشت مدل ساختمانی یک طبقه که بازه ساختمانهای خیلی سخت تا خیلی نرم پیچشی را پوشش میدهند، تحت اثر هفت شتابنگاشت سازگار با طیف طرح دو مولفهای زلزله بررسی میشود. معیار بررسی، شکل پذیری نیاز و نسبت تغییرمکان جانبی سازه (Drift) است. شایان ذکر است که این دو معیار به ترتیب، شاخص مناسبی برای خرابی اعضای سازهای و غیر سازهای است و ایمنی سازه براساس این معیارها تعریف میشود. این بررسی مبین آن است که مبانی آییننامه کانادا در تحلیلاستاتیکیخطی معادل، در مواردی ایمنی کافی در برابر زلزله را برای سازههای نرم پیچشی تامین نمینماید. با بررسی پارامترهای پاسخ تحلیلهای دینامیکی غیرخطی، علت این امر مشخص شده است