سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه بیرجند
ویدا نوشین فر – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

افزایش روزافزون نیاز ملل و جوامع مختلف به ترجمه و روند رو به رشد آن طی سالهای اخیر تأثیر ترجمه را بر ادبیات کشورها پررنگتر کرده است. در این میان تأثیر ترجمه متون خارجی بر ادبیات فارسی را نباید نادیده گرفت. از جمله مواردی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی حائز اهمیت اند ترجمه افعال معلوم و مجهول است که بدلیل برخی پیچیدگی های ساختاری آنها و نیز تفاوت های کاربردیشان در پارهای مواردمیتواند مشکلآفرین باشد. به علاوه ارائهی یک ترجمه قابل قبول باید با آگاهی از قابلیت های خاص این قبیل تفاوتها در دو زبان انگلیسی و فارسی صورت بگیرد. از اینرو در مقاله حاضر برآنیم تا ساختار افعال معلوم و مجهول در فارسی و انگلیسی را بررسی نموده و کاربردهای مختلف آنها را در دو زبان با هم مقایسه کنیم و درنهایت نقاط تشابه و تفاوت آنها را مشخص نمائیم تا در ترجمه موفق تر از آنها بهره ببریم.