سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا لطفی – دانش آموخته آبیاری و زهکشی
رضا دادمهر – استادیار مهندسی آب

چکیده:

دشت ارومیه یکی ازدشت های مهم استان آذربایجان غربی می باشد دراین دشت منابع آب زیرزمینی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است وبرداشت از منابع آب زیرزمینی ازمنابع اصلی تامین آب مورد نیاز دراین دشت م یباشد برداشت از چاه های بهره برداری منجر به تغییر وضعیت تراز آب زیرزمینی و به تبع آن تغییر دررفتار آبخوان نسبت به تغییرات پارامترهای تغذیه و تخلیه می گردد به این منظور ازکد کامپیوتری MODFLOW برای مطالعه و شناخت هرچه بیشتر آبخوان مذکور استفاده شده است سه پارامتر که دربیان آب زیرزمینی منطقه نقش بیشتری داشتند ازلحاظ میزان تاثیری که برخروجی مدل تراز آب زیرزمینی داشتندمورد مطالعه قرارگرفتند و میزان تاثیرهریک ازآنها به درصد محاسبه شده و برای مدلهای تهیه شده دردو سال متفاوت رتبه بندی شده و مورد مقایسه قرارگرفتند.