سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر بهرویان – استادیارگروه عمران،دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
علیرضا تراب زاده طاری – دانشجو،کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

درکشور ما تعداد بسیاری ساختمان میان مرتبه وکوتاه مرتبه وجوددارندکه بدون انجام هیچ نوع تمهیداتی تغییرکاربری از مسکونی به آموزشی داشته اند.در صورتیکه مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ساختمانهای آموزشی در گروه ۲ ساختمانهای بااهمیت زیاد قرار می گیرند. لذا ضوابط ومقرراتطراحی اجزای سازه ای وغیر سازه آنها با ساختمانهای مسکونی که در گروه ۳ ساختمانهای بااهمیت متوسطقرار دارند، متفاوت است.وازدیدگاه سطح عملکرد ،سطح عملکردکل ساختمان آموزشی قابلیت استفاده بی وقفه ۱-Bاست در حالیکه سطح عملکردکل ساختمان مسکونی ایمنیجانی( ۳-C است .در این مقاله ساختمانهای بتنی موجود با سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط که تحت سه ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ در شهر تهران طراحی واجراء شده اند وتغییر کاربری ازمسکونی به آموزشی داشته اندمورد تحلیل بررسی قرارگرفته اند.