سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شکری کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی از پدیدههای اقلیمی و بخش جدایی ناپذیر از نوسانات اقلیمی میباشد. این پدیده ممکن است درهرمنطقه و هر اقلیمی رخ دهد. در این مقاله با استفاده از سری زمانی حاصل از شاخص درصد نرمال به پایش، پهنهبندی وتعیین ارتباطات فضایی و زمانی وقوع خشکسالی در استان خوزستان پرداخته شده است. بر اساس نقشههای ترسیم شده جهت پهنهبندی خشکسالی به این نتیجه رسیدیم که معمولاً جنوب شرق استان بیشتر از سایر نقاط درگیر خشکسالی بوده است، به طوری که فراوانی خشکسالی در ایستگاهی مانند مشراگه با ۴۰ درصد فراوانی وقوع بالاترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.