سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مهسا کامیاب – دانشگاه تهران،پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
فرامرز طوطی – دانشگاه تهران،پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
محمد علی برقی – دانشگاه تهران،پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران،پردیس علوم،دانشکده شیمی

چکیده:

دراین مطالعه تغییر فاز کلینوپتیلولیت در دمای بالا و تحت تاثیر سیالات قلیایی حاوی کاتیونهای سدیم و باریم بررسی شده است. نمونه اولیه مورد مطالعه از منطقه افتر سمنان جمع آوری و پودر شده و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفته است. با قرار دادن نمونه مورد نظر تحت تاثیر محلولهای حاوی کاتیونهای مذکور در شرایط قلیایی و دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد،کلینوپتیلولیت به دو فاز باریم دار ادینگتونیت وسدیم دار سودالیت تغییر می یابد. در این آزمایش شرایط هیدروترمال مورد نیاز توسط اتوکلاوهای هیدروترمال برقرار شده وتغییر فاز صورت گرفته با مطالعه گراف های XRD مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت تغییرات بوجود آمده بر روی زئولیت طبیعی مورد نظر، تحت شرایط مذکور در آزمایشگاه رامی توان به محیطهای طبیعی تعمیم داد