سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار دانشگاه کردستان
حیدر تارام – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
مرتضی بسطامی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

امروز دیوارهای برشی بتن ارمه اعضای سازه ای هستند که نیروی جانبی مانند باد و زلزله را تحمل می کنند بنابراین بررسی رفتار دیوارهای برشی درمقابل بارگذاری جانبی م حاسبه شکل پذیری و تغییر شکل دیوارها بسیار اساسی میب اشد درآیین نامه ها علیرغم آنکه برای تعیین مقاومت دیواربرشی بتن آرمه روابطی ارایه شده است ولی هیچ اشاره مستقیمی درمورد تغییر شکل دیوار برشی نشده است و نمودار تغییر مکان باردیوار برشی با اسفتاده از روش المان محدود یا روشهای تقریبی محاسبه می شود که کارکرد ن با این روشها دانش خاص خود را می طلبد از این رو معرفی یک روش تحلیلی ساده که بتواند تغییر مکان های دیوار برشی را متناظر با نیروی اعمالی تخمین بزند و برای مهندسین حرفه ای کاربرد داشته باشد بسیار حائز اهمیت است دراین مقاله باتوسعه روش ASFI که یک روش تحلیلی می باشد روشی برای محاسبه تغییرمکان جانبی دیواربرشی های کوتاه ناشی از لنگر خمشی و نیروی برشی معرفی میش ود و سپس اعتبار آن با مقایسه نتایج تحلیلی و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط محققین قبلی بررسی می شود.