سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجعفری صالحی – نیروگاه شهید محمد منتظریایران
احمد کرباسیان – نیروگاه شهید محمد منتظریایران

چکیده:

سیکل حرارتی واحدهای فاز ۱ نیروگاه شهید محمد منتظری حدود ۲۵ سال توسط رژیم شیمایی avt treatment all volatile – کنترل می گرد یدند ولی با توجه به تجربیات موجود در واحدهای فاز ۲ این نیروگاه و مطالعه وبررسی های انجام شده تصمیم به تغییر رژیم شیمایی واحدهای فاز ۱ ازavt به Oxygenated Treatment ، ot گرفته شدودرسال ۸۵ تغییررژییم شیمیایی هر۴واحد فازطی چهار ماه صورت گرفت .در این مقاله ابتدا رژیمهای شیمیائی avtوov مورد بحث و بررسی قرارگرفته ونتا یج حاصل از تغییر رژیم شیمایی در واحدهای فاز ۱ ارائه شده ا ند که نتایج رضایت بخش میباشند