سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

از خصوصیات مهم خاک های متورم شونده تغییر حجم آنها دراثر تغییر رطوبت است به طوریکه این تغییر حجم موجب حرکت زمین ودرنتیجه خسارت به ساختمان و سازه های احداث شده برروی این خاک ها می شود دراین کارتحقیقاتی بررسی رفتار تورمی و انقباضی یک خاک متورم شونده درچرخه های تروخشکتحت دو سربار ۱۰ و ۲۰ کیلوپاسکال مورد بررسی قرارگرفت نمونه های آزمایشگاهی از روش تراکم استاتیکی تهیه و دردستگاه های تحکیم تحت چرخه های تروخشک قرارگرفته اند و مکش ماتریک خاک درطول آزمایشات با استفاده از روش فیلتر پیپر به دست آمد و منحنی تغییرات آن با نسبت تخلخل ترسیم شد که نتایج حاکی از حذفتدریجی پدیده هیسترسیس با ادامه یافتن تعداد چرخه ها بود به این صورت که چرخه های متوالی تروخشک به عنوان عاملی جهت ثبات وضعیت خلل و فرج خاک عمل می کنند.