سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره السادات شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
امیراحمد دهقانی – استادیاران گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی –
حسین شریفان –

چکیده:

از جمله روشهای حفاظت سواحل، ساخت سازههایی است که بر خطوط جریان تاثیر گذاشته و موجب انحراف آنها از دیوارههای فرسایش پذیر به قسمتهای میانی رودخانه گردد و یا با کاهش سرعت از شدت برخورد جریان با دیواره هاکاسته و توانایی رسوب گذاری را افزایش دهند. از جمله ی این سازه ها می توان به انواع آبشکن ها اشاره نمود . انتخاب ساختاری مناس از آبشکن که بتواند در عین تثبیت ساحل رودخانه، آبشستگی کمتری در اطراف ان ایجاد می شود می تواند در پایداری آبشکن مفید باشد. در این ترقیق تغییبر توپبوگرافی اطبراآ آبشبکن T شبکل متقارن و نامتقارن و مقایسه آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تغییر توپوگرافی اطراف این آبشکن ها متفاوت و تغییر طول بال به سمت بالا دست و پایین دست برتوپوگرافی بستر موثر است